Voorwaarden en Condities

BESTDEALTODAY .ORG

Gebruiksvoorwaarden van de website

Wij heten u welkom op onze website www.bestdealtoday.org hierna te noemen de“Site” beheerd door ZPS COMMERCE SIA, registratienummer: 40203325904, adres: Hospitāļu 23-77, Riga, LV-1013, en valt onder de wetten van de Republiek Letland. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar ZPS COMMERCE SIA. ZPS COMMERCE SIA biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. U gaat akkoord met deze Servicevoorwaarden door toegang tot of gebruik van enig deel van de site. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige site worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na plaatsing van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Door onze site te bezoeken, neemt u deel aan onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn zonder beperking van toepassing op alle gebruikers van de site.

Door toegang tot of gebruik van enig deel van onze Site en/of door iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze Service en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site en Diensten opent of gebruikt. Door onze Site te bezoeken en de diensten te gebruiken, stemt u ermee in en erkent u dat u deze Voorwaarden in hun geheel hebt gelezen en aanvaard en dat u ermee instemt erdoor gebonden te zijn. Deze Voorwaarden worden bindend voor u vanaf het moment dat u de Site gaat gebruiken en blijven volledig van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd of totdat u de Site gebruikt.

Op de Site is het recht van de Republiek Letland van toepassing.

 1. Inleiding

U moet ten minste 16 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot de Site. Door in te stemmen met deze Voorwaarden, verklaart en garandeert u ons dat: a) u ten minste 16 jaar oud bent; (b) u nog niet eerder bent geschorst of verwijderd van de Site, en (c) uw toegang tot de Site voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u de Site bezoekt namens een entiteit, organisatie of bedrijf, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze Voorwaarden te binden, en gaat u ermee akkoord dat u namens die organisatie aan deze Voorwaarden gebonden bent.

 1. Aankopen; Aanvullende voorwaarden

Voor de aankoop van goederen of diensten en specifieke onderdelen van de Site kunnen aanvullende voorwaarden gelden; alle aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen. U stemt ermee in zich te houden aan al deze andere voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van verklaringen van voldoende wettelijke leeftijd om bepaalde delen van de Site of diensten te gebruiken. Indien er conflicten zijn tussen deze Voorwaarden en voorwaarden die specifiek zijn voor een deel van de Site of specifiek voor een bepaalde dienst die door de Site wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord dat de laatstgenoemde voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van dat deel van de Site of die specifieke diensten.

 1. Gebruik van de Site

Door de Site te gebruiken en deze Voorwaarden aan te gaan, verklaart en garandeert u dat uw gebruik van de Site voldoet en zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgeving en dat u de Site niet zult gebruiken behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Voorwaarden.

 1. Verboden gedrag

Door de site te gebruiken, stemt u ermee in om niet.

4.1 De Site bezoeken voor illegale doeleinden of in strijd met de lokale, nationale of internationale wetgeving;

4.2 Activiteiten te ondernemen die schadelijk kunnen zijn voor anderen of die de reputatie van BESTDEALTODAY kunnen schaden;

4.3 Een recht van een derde partij schenden of anderen aanmoedigen dit te doen, met inbegrip van het schenden of verduisteren van een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij of het schenden van het recht op privacy van een derde partij;

4.4 De veiligheidsgerelateerde functies van de Site verstoren, onder meer door (a) het uitschakelen of omzeilen van functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken; of (b) reverse engineering of het op andere wijze trachten te achterhalen van de broncode van enig deel van de Site, behalve voor zover de activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;

4.5 De werking van de Site of het gebruik van de Site door een gebruiker verstoren, onder meer door (a) het uploaden of anderszins verspreiden van een virus, adware, spyware, worm of andere kwaadaardige code; (b) het doen van enig ongevraagd aanbod of reclame aan een andere gebruiker van de Site; c) pogingen om zonder toestemming persoonlijke informatie over een andere gebruiker of derde te verzamelen; of (d) het verstoren of onderbreken van een netwerk, apparatuur of server verbonden met of gebruikt om de Site aan te bieden, of het schenden van een voorschrift, beleid of procedure van een dergelijk netwerk, apparatuur of server;

4.6 Het uitvoeren van frauduleuze activiteiten in verband met uw verkrijging van of toegang tot de Sites, met inbegrip van het zich voordoen als een persoon of entiteit, het beweren van een valse affiliatie, toegang tot een andere BESTDEALTODAY account zonder toestemming, of het vervalsen van uw leeftijd of geboortedatum;

4.7 De onder deze Voorwaarden verleende toegang of Materialen (zoals gedefinieerd in Artikel 10) of enig recht of vermogen om Materialen te bekijken, te openen of te gebruiken, verkopen of anderszins overdragen;

4.8 Het omzeilen van beveiligings- of andere functies van de Site die zijn ontworpen om te controleren hoe de Site wordt gebruikt, het oogsten of ontginnen van Gebruikersinhoud van de Site, of anderszins toegang krijgen tot de Site op een manier die niet strookt met individueel menselijk gebruik;

4.9 Gebruik van een robot, spambot, spider, crawler, scraper, of andere geautomatiseerde middelen of interface niet door ons verstrekt aan de toegang tot de site of om gegevens te extraheren;

4.10 De Site of Gebruikersinhoud of een deel daarvan gebruiken, weergeven, spiegelen, framen of frametechnieken gebruiken om de Site of Gebruikersinhoud in te sluiten, tenzij en uitsluitend voor zover BESTDEALTODAY de middelen beschikbaar stelt om een deel van de Site of de Gebruikersinhoud in te sluiten;

4.11 Toegang tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Site, de computersystemen en infrastructuur van BESTDEALTODAY (en van haar hostingbedrijven) of de technische leveringssystemen van de leveranciers van BESTDEALTODAY;

4.12 De Site op enigerlei wijze te betreden om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te belasteren of anderszins inbreuk te maken op of inbreuk te maken op de rechten van een andere partij;

4.13 De onder deze Voorwaarden verleende toegang of Materialen of enig recht of vermogen om enig Materiaal te bekijken, te openen of te gebruiken, verkopen of anderszins overdragen;

4.14 Proberen een van de handelingen te verrichten die worden beschreven in deze sectie 6, of iemand helpen of toestaan een van de handelingen te verrichten die worden beschreven in deze sectie 6.

 1. Privacybeleid

Lees het BESTDEALTODAY Privacybeleid zorgvuldig voor informatie over onze verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. Het BESTDEALTODAY Privacybeleid is door deze verwijzing opgenomen in en maakt deel uit van deze Voorwaarden.

 1. Wijziging van deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde doorlopend te wijzigen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen. Gewijzigde versies van deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf hun bekendmaking. Als we materiële wijzigingen in de voorwaarden aanbrengen, zullen we proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte, gewijzigde of aangepaste Voorwaarden door de Site te blijven bezoeken. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u uw toegang tot of gebruik van de Site onmiddellijk te staken. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden beslecht volgens de versie van deze Voorwaarden die van kracht was op het moment dat het geschil ontstond.

 1. Eigendom; eigendomsrechten

De Site is eigendom van en wordt beheerd door BESTDEALTODAY . De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, informatie, gegevens, computercode (inclusief broncode of objectcode), producten, software, diensten en alle andere elementen van de site (“Materialen”) die door BESTDEALTODAY worden verstrekt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Alle materialen op de site zijn eigendom van BESTDEALTODAY en haar derde-partij licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door BESTDEALTODAY , mag u geen gebruik maken van de Materialen. BESTDEALTODAY behoudt zich alle rechten voor op de Materialen die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend.

 1. Schadeloosstelling

U bent verantwoordelijk voor uw toegang tot de Site. U zult BESTDEALTODAY en haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, filialen, dochterondernemingen en agenten (samen de “BESTDEALTODAY entiteiten”) verdedigen tegen en vrijwaren van elke claim, aansprakelijkheid, schade, verlies en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met: (a) uw toegang tot, gebruik van, of vermeend gebruik van de Site; (b) uw schending van enig deel van deze Voorwaarden, enige vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, of enige toepasselijke wet of regelgeving; (c) uw schending van enig recht van een derde partij, met inbegrip van enig intellectueel eigendomsrecht of publiciteitsrecht, vertrouwelijkheidsrecht, ander eigendomsrecht of privacyrecht; of (d) een geschil of kwestie tussen u en een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u (zonder uw schadeloosstellingsverplichtingen met betrekking tot die zaak te beperken), en in dat geval gaat u ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van die vordering.

 1. Disclaimers; Geen garanties.

De site en alle materialen en gebruikersinhoud die beschikbaar zijn via de site worden geleverd “zoals ze zijn” en op een “zoals beschikbaar” basis, zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. De BESTDEALTODAY entiteiten wijzen alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de site, en alle materialen en gebruikersinhoud beschikbaar via de site, met inbegrip van (a) elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, of niet-inbreuk; en (b) elke garantie die voortvloeit uit het gebruik, de gewoonte of de handel. De BESTDEALTODAY entiteiten garanderen niet dat de site of een deel van de site, of materialen of gebruikersinhoud aangeboden via de site, ononderbroken, veilig, of vrij van fouten, virussen of andere schadelijke componenten zal zijn, en garanderen niet dat een van deze problemen zal worden gecorrigeerd.

Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van de site of enig materiaal of gebruikersinhoud beschikbaar via de site zal enige garantie creëren met betrekking tot een van de BESTDEALTODAY entiteiten of de site die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vermeld. U aanvaardt alle risico’s voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van of toegang tot de site en alle materialen of gebruikersinhoud die via de site beschikbaar is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de site naar eigen goeddunken en op eigen risico gebruikt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan uw eigendom of dat van derden, of het verlies van gegevens dat voortvloeit uit uw gebruik van of het onvermogen om de site te gebruiken.

Niettegenstaande het voorgaande, wijst BESTDEALTODAY geen garantie of ander recht af waarvan het BESTDEALTODAY verboden is om het af te wijzen onder de toepasselijke wetgeving.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal de BESTDEALTODAY entiteiten aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of bestraffende schade (met inbegrip van schade wegens gederfde winst, goodwill of enig ander immaterieel verlies) voortvloeiend uit of verband houdend met uw toegang tot of gebruik van, of uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van, de site, of enig materiaal, of gebruikersinhoud beschikbaar via de site, al dan niet op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), statuut, of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of een BESTDEALTODAY entiteit op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van schade.

Behoudens het bepaalde in artikel 17.4, onder iii), is de totale aansprakelijkheid van de BESTAANDE DAG entiteiten voor u voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van enig deel van de site of anderszins onder deze voorwaarden, hetzij door contract, onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot $100.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan. Bijgevolg is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

Elke bepaling van deze voorwaarden die voorziet in een beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van garanties of uitsluiting van schade is bedoeld en verdeelt de risico’s tussen de partijen onder deze voorwaarden. Deze toerekening is een wezenlijk bestanddeel van de grondslag van de overeenkomst tussen de partijen. Elk van deze bepalingen is scheidbaar en onafhankelijk van alle andere bepalingen van deze voorwaarden. De beperkingen in deze sectie 14 zijn zelfs van toepassing indien een beperkt rechtsmiddel zijn wezenlijke doel mist.

 1. Algemeen

U stemt ermee in dat de site wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over BESTDEALTODAY, hetzij specifiek of algemeen, in andere rechtsgebieden dan Californië. Deze voorwaarden en alle andere overeenkomsten die uitdrukkelijk door verwijzing in deze voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en BESTDEALTODAY met betrekking tot uw toegang tot de site. Behalve indien hierboven uitdrukkelijk toegestaan, kunnen deze Voorwaarden enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van alle partijen bij deze Voorwaarden. U mag deze Voorwaarden of uw rechten onder deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming overdragen. Het niet eisen van nakoming van een bepaling tast ons recht niet aan om daarna op enig ander moment nakoming te eisen, noch zal een verklaring van afstand door ons van een schending of verzuim van deze Voorwaarden, of een bepaling van deze Voorwaarden, een verklaring van afstand inhouden van een volgende schending of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf. Het gebruik van sectiekoppen in deze Voorwaarden is alleen voor het gemak en heeft geen invloed op de interpretatie van enige bepaling. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, zal het onuitvoerbare deel zoveel mogelijk van kracht worden en zullen de overige delen volledig van kracht blijven. Bij beëindiging van deze Voorwaarden blijven de artikelen 3 tot en met 19, samen met het Privacybeleid en eventuele andere bijbehorende overeenkomsten, van kracht.

 1. Geschillenbeslechting en arbitrage

12.1 Algemeen: In het belang van het oplossen van geschillen tussen u en BESTDEALTODAY zo snel en kosteneffectief mogelijk, komen u en BESTDEALTODAY overeen dat elk geschil dat ontstaat in verband met deze Voorwaarden zal worden opgelost door middel van bindende arbitrage. Arbitrage is minder formeel dan een rechtszaak voor de rechtbank. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan beperktere ontdekkingen toestaan dan in een rechtbank, en kan onderworpen zijn aan zeer beperkte rechterlijke toetsing. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank. Deze overeenkomst tot arbitrage van geschillen omvat alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van deze Voorwaarden, ongeacht of deze zijn gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, en ongeacht of een vordering ontstaat tijdens of na de beëindiging van deze Voorwaarden. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN BESTDEALTODAY ELK AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSACTIE.

12.2 Geen groepsacties: U EN BESTDEALTODAY KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN HEN ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Verder, tenzij u en BESTDEALTODAY anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet consolideren en mag hij niet anderszins voorzitter zijn van enige vorm van een representatieve of collectieve procedure.

 1. Toestemming voor elektronische communicatie

Door de Site te bezoeken, stemt u ermee in om bepaalde elektronische berichten van ons te ontvangen, zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over onze praktijken inzake elektronische communicatie. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip van schriftelijke mededelingen.

 1. Terugbetaling en retourneren

Dank u voor het winkelen bij BESTDEALTODAY Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, zijn we er om u te helpen.

14.1 Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in producten of diensten worden gecorrigeerd.

14.2 Retourzendingen: U hebt 30 kalenderdagen de tijd om een artikel te retourneren vanaf de datum waarop u het hebt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Uw artikel moet in de originele verpakking zitten. Uw artikel moet een ontvangstbewijs of aankoopbewijs hebben. Retouradres: Gravas str. 16, Kadaga, Letland, LV-2103

14.3 Terugbetalingen: Zodra wij uw artikel ontvangen, zullen wij het inspecteren en u op de hoogte stellen dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de status van uw terugbetaling na inspectie van het artikel. Als uw retourzending wordt goedgekeurd, storten wij het bedrag terug op uw creditcard (of de oorspronkelijke betaalwijze). U ontvangt het tegoed binnen een bepaald aantal dagen, afhankelijk van het beleid van uw kaartuitgever.

14.4 Garanties voor defecte goederen: Gratis, 2 jaar garantie voor alle binnen de EU gekochte goederen. U hebt altijd recht op een kosteloze garantie van minimaal 2 jaar, ongeacht of u uw goederen online, in een winkel of per postorder hebt gekocht. Als goederen die u ergens in de EU (in dit geval de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebt gekocht, defect blijken te zijn of er niet uitzien of niet werken zoals geadverteerd, zullen wij ze gratis repareren of vervangen of u een prijsvermindering of een volledige terugbetaling geven. U kunt meestal alleen een gedeeltelijke of volledige terugbetaling vragen als reparatie of vervanging van de goederen onmogelijk is.

14.5 Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moeten alle artikelen in dezelfde staat verkeren als bij aankoop (ongewijzigd en ongewijzigd), met alle originele verpakkingen erbij en verpakt in een geschikte verzenddoos.

14.6 Wij betalen een klant wiens bestelling niet is ontvangen omdat het tijdens de afrekenprocedure opgegeven verzendadres onjuist of onvolledig was, niet terug, tenzij de bestelling als onbestelbaar wordt aangemerkt en naar ons wordt teruggestuurd. In geval van een vermist pakket bij bestellingen in eender welke stad ter wereld, zullen wij een terugbetaling aanbieden of een nieuw pakket sturen, dit geldt alleen voor pakketten die nooit bij u werden geleverd. Als uw pakket werd geleverd, maar u het niet hebt ontvangen, moet u contact opnemen met het postkantoor en het probleem oplossen. U bent verantwoordelijk voor het contacteren van het postkantoor en het indienen van een claim voor het vermiste pakket.

14.7 Het product moet worden teruggestuurd naar het door onze klantenservice opgegeven retouradres, anders kunnen wij uw retourzending weigeren. Bevestig het adres voor de retourzending bij onze klantenservice op support@bestdealtoday.co.

14.8 Goedgekeurde restitutie wordt verwerkt naar de oorspronkelijke betaalwijze van de bestelling en in de oorspronkelijke valuta. U ontvangt het tegoed binnen een bepaald aantal dagen, afhankelijk van het beleid van uw kaartuitgever. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Krediet omvat de oorspronkelijke aankoopprijs minus de verzend- en administratiekosten. De garantiepakketten en expresverzendkosten die u aan uw bestelling hebt toegevoegd, worden niet terugbetaald.

14.9 Volg alstublieft de stappen aangegeven onder
het retourbeleid
sectie als u uw product wilt retourneren.

 1. Verzending & Levering

Dit verzend- en leveringsbeleid (“Verzend- en leveringsbeleid”) dekt de verzending en levering van alle artikelen die u bij BESTDEALTODAY .ORG koopt.

Dit verzend- en leveringsbeleid is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor de BESTDEALTODAY- website waarop u uw aankoop hebt gedaan.

15.1 Nauwkeurigheid van factuur- en verzendgegevens: Bij het afronden van uw bestelling gaan wij ervan uit dat uw adres geverifieerd, correct en dubbel gecontroleerd is. Als echter wordt ontdekt dat u een onjuist of onvolledig verzendadres hebt opgegeven, zullen wij trachten binnen 24-48 uur na aankoop contact met u op te nemen via e-mail of telefoon om het door u opgegeven adres te verifiëren of om een nieuw adres aan te vragen waar uw bestellingen kunnen worden geleverd. Indien wij binnen zeven (7) dagen na onze eerste poging om contact met u op te nemen niet met u kunnen communiceren, of indien u ons geen volledig geldig leveringsadres geeft, slaan wij uw bestellingen op en wachten wij op verdere instructies van u. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige kosten, verlies, waardevermindering of schade als gevolg van vertraging in de levering of niet-levering wegens door u verstrekte onjuiste of onvolledige adresgegevens.

15.2 Verzending: Wij verzenden alle BESTELLINGEN BESTELLINGEN via onze toegewijde derde partner logistiek. Verzendmethoden worden gekozen om de verzendtijd, veiligheid en levering te optimaliseren.

15.3 Geen verzending regio’s: Wij versturen onze producten niet naar Letland, Estland en Litouwen.

15.4 Verzending & Tracking: Wij verzenden bestellingen in 3 werkdagen, behalve in het weekend en op feestdagen. We moeten echter wachten op het volgnummer van de vervoerder. Het kan tot 3 werkdagen duren voordat uw volgnummer naar u wordt verzonden. Sommige vervoerders verstrekken geen tracking-informatie totdat de zending is aangekomen bij de faciliteit van de “Final mile”-vervoerder in het land van bestemming. Gelieve er rekening mee te houden dat deze vertraging geen invloed heeft op de totale levertijd.

15.5 Verzendkosten: Wij bieden gratis verzending voor alle bestellingen. Als u een snellere verzendmethode verkiest, moet u extra verzendkosten betalen; de verzendkosten voor uw bestelling worden niet terugbetaald.

15.6 Leveringstermijnen: Alle bestellingen worden binnen 7-25 werkdagen geleverd. 95% van de bestellingen wordt binnen 15 werkdagen geleverd. Wij kiezen voor International Express scheepvaartlijnen wanneer beschikbaar naar uw locatie. Houd er rekening mee dat de leveringsdatum voor uw bestelling kan variëren als gevolg van feestdagen van de vervoerder, levering op het laatste moment bij de plaatselijke post, verzendpraktijken, leveringslocatie, de leveringsmethode en de totale hoeveelheid bestelde artikelen. Bovendien zijn alle bestellingen afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en kan uw bestelling in afzonderlijke zendingen worden geleverd. Als een artikel in uw bestelling niet beschikbaar is, sturen wij u het beschikbare deel van uw bestelling. Zodra dat artikel beschikbaar is, sturen wij u de rest van uw bestelling toe.

15.7 Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt juist, actueel, volledig en nauwkeurig zijn, dat u een bevoegde gebruiker bent van de krediet- of debetkaart die wordt gebruikt om uw bestelling te plaatsen, en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de Diensten te dekken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. De overdracht van risico’s en beloningen vindt plaats wanneer de goederen door de vervoerder zijn geladen.

15.8 Wij stellen alles in het werk om transportschade te voorkomen, maar soms komt het voor. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor kosten, verlies, waardevermindering of beschadiging van pakketten tijdens de verzending. Als u een zending met zichtbare schade ontvangt en ontdekt dat het product tijdens de verzending is beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met de transporteur om een klacht in te dienen. Wij adviseren ook alle verpakkingsgegevens en beschadigde producten te bewaren.

15.9 Voor niet ontvangen artikelen kunt u ons binnen zestig dagen na de besteldatum een claim sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor claims die na die zestig dagen na de besteldatum worden ontvangen. Na ontvangst van een claim openen wij een onderzoeksprocedure met onze verzender. In geval van bevestigde niet-levering zal de vervoerder uw pakket doorgaans vinden en afleveren. In het geval van een bevestigde niet-levering en uw pakket wordt niet gevonden, zullen wij u terugbetalen of uw bestelling vervangen.

15.10 Bestelling volgen: U kunt uw bestellingen volgen in het gedeelte Bestelling volgen met behulp van het volgnummer dat is vermeld in de verzendingsmail die u hebt ontvangen toen uw bestelling werd verwerkt. Dit beleid inzake verzending en levering kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De versie van dit verzend- en leveringsbeleid die van kracht is op het moment van uw aankoop, is van toepassing op uw aankoop. BESTDEALTODAY raadt u aan een kopie van dit verzend- en leveringsbeleid af te drukken of anderszins te bewaren op het moment van uw aankoop.

15.11 Annulering en wijziging van het leveringsadres: U heeft 12 uur vanaf het plaatsen van uw bestelling de tijd om een annulering aan te vragen en het leveringsadres van de gekochte producten te wijzigen. Neem contact met ons op via de
contactformulier
of onze 24/7 Chat support die zich in de rechterbenedenhoek van de site bevindt.

Na 12 uur kan de bestelling in behandeling worden genomen en kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Wij verwerken alle bestellingen zo snel mogelijk zodat u uw bestelling zo snel mogelijk kunt ontvangen, dus wij raden u aan dat als u een bestelling wilt annuleren of het verzendadres wilt wijzigen, u dit kunt doen via de bovenstaande link op dezelfde dag dat u de aankoop hebt gedaan. In die zin moet u, na de in deze clausule genoemde periode, weten dat het mogelijk is dat uw bestelling al is verwerkt en dat het niet mogelijk is om uw verzoek uit te voeren.


15.12
Gelieve onze Verzendingsbeleid hier beschreven.

 1. Prijs & Betaling

De prijs van BESTDEALTODAY Product(en) wordt vermeld op de Website. De prijzen zijn exclusief BTW.

Prijzen en leveringskosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen zijn echter niet van invloed op bestellingen omdat wij u al een Bestelbevestiging hebben gestuurd.

Alle bestellingen moeten betaald worden met een kredietkaart, debetkaart of PayPal betalingsmethode op de checkout pagina. Wij accepteren betalingen met de belangrijkste krediet- en debetkaarten, waaronder Visa, MasterCard en JCB. Betaling zal worden verwerkt in EUR of USD. Als uw bankvaluta verschilt van EUR of USD, kan uw uitgevende bank een wisselkoers toepassen. Wij hebben geen controle over de wisselkoers die door uw bankinstelling wordt toegepast.

De betaling dient te geschieden op het moment van afrekenen door aankoop van het product of de dienst via onze beveiligde winkelwagen. Zodra de betaling is ontvangen, wordt uw aankoop gepland om te worden voltooid en ontvangt u een e-mail hierover.

Het betalingsbedrag wordt van uw kaart afgeschreven zodra de bestelling is verzonden.

U dient zich ervan bewust te zijn dat online betalingstransacties worden onderworpen aan geldigheidscontroles door de uitgever van uw kaart. Wij zijn niet verantwoordelijk als uw kaartuitgever om welke reden dan ook weigert om de betaling goed te keuren.

Wij voeren een standaard pre-autorisatiecontrole uit op uw betaalkaart wanneer u een bestelling plaatst, en het (de) Product(en) wordt (worden) niet verzonden voordat de betaling voor de totale kosten van de bestelling is geautoriseerd. De uitgever van uw kaart kan u online behandelings- of verwerkingskosten aanrekenen.